REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU AKADEMIADOTNET.PL1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego akademiadotnet.pl prowadzonego przez Kazimierza Szpina prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Szpin z siedzibą w Hażlachu przy ul. Karnowiec 56, 43-419 Hażlach, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5482526239, REGON 385677508, e-mail: kazimierz.szpin@akademiadotnet.pl.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
  2. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem akademiadotnet.pl/regulamin;
  4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem akademiadotnet.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
  5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  6. Właściciel – Kazimierz Szpin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kazimierz Szpin z siedzibą w Hażlachu przy ul. Karnowiec 56, 43-419 Hażlach wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5482526239, REGON 385677508, e-mail: kazimierz.szpin@akademiadotnet.pl , prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
 3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. W przypadku Produktów fizycznych ceny nie obejmują kosztów przesyłek.


2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU


 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy
  dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na
  podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na
  stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element
  Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w
  każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć
  Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia
  takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób
  płatności i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji.
  Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów
  elektronicznych.
 5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie
  danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a
  także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła
  osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i
  prawne takiego udostępnienia.


3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres kazimierz.szpin@akademiadotnet.pl .
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest wymagany i różny od adresu zamieszkania).
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
 10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA


 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. przelewem poprzez elektroniczny system przelewy24
  2. przelew bankowy
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań działającą pod marką Przelewy24.
 5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 6. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
 7. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
 8. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z
  Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od
  daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail
  podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu
  fizycznego Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie
  14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 4. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez
  Klienta, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Klientowi.
  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy
  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie
  później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,
  chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności
  nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się
  ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania
  Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego
  odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom
  nabywającym Produkt elektroniczny (treści cyfrowe), chyba że wyraźnie w
  opisie Produktu zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY


 1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać,
  według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, bezpośrednio u
  gwaranta (producenta lub dystrybutora), o ile ten udzielił gwarancji na
  Produkt lub uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec
  Właściciela, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo
  do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od
  daty doręczenia Produktu.
 4. Wraz z reklamowanym Produktem należy złożyć reklamację określającym charakter wady oraz zawierającym żądanie usunięcia wady.
 5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta
  reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 7. Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Właściciel ponosi wszelkie
  koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego
  wad do Klienta.
 8. W przypadku uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie
  naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie
  to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci
  równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.


7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres kazimierz.szpin@akademiadotnet.pl lub listownie na adres Właściciela.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.


8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES


 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień
  niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie
  przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia
  postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy
  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w
  szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie
  chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez
  zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować
  odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a
  Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym
  zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
  cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania
  mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
  lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może
  uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem
  będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy
  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a
  Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu
  ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2018.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie
  zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep.
  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego
  Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu
  złożenia zamówienia.